Podmienky a požiadavky

1. Vymedzenie pojmov

 

1. Klient/výskumník/odborník

 

Fyzická alebo právnická osoba, a to osoba, inštitúcia, spoločnosť alebo laboratórium, ktoré využíva ľudí ako účastníkov klinického výskumu alebo výskumu, ktorý vyžaduje zapojenie ľudí pre realizáciu vedeckého výskumu, s ktorou sa uzatvára zmluva o poskytovaní služieb spoločnosťou Link2Trials.

 

2. Dobrovoľník/človek ako účastník klinického skúšania

 

Osoba, ktorá sa zaregistruje v spoločnosti Link2Trials a tým vyjadruje, že si želá zúčastniť sa klinického skúšania liekov.

 

3. Dohoda

 

Každý vzájomný súhlas, potvrdený písomne alebo e-mailom, s poskytovaním jednej alebo viacerých služieb spoločnosťou Link2Trials.

 

4. Písomná forma

 

Len korešpondencia, ktorá je uskutočnená v písomnej podobe, s uvedeným dátumom a podpisom, pričom táto definícia nezahŕňa e-mail.

 

2. Uplatňovanie a zmeny

 

1. Tieto všeobecné podmienky a požiadavky sa uplatňujú pri formulovaní, obsahu a uplatňovaní všetkých dohôd, do ktorých vstupuje klient alebo človek ako účastník klinického skúšania a spoločnosť Link2Trials.

2. Všeobecné podmienky a požiadavky klienta, človeka ako účastníka klinického skúšania alebo tretích strán sa uplatňujú len v prípade, ak bolo výslovne písomne dohodnuté, že tieto ustanovenia sa budú uplatňovať pri dohode medzi stranami, pričom sa vylučuje uplatnenie týchto všeobecných podmienok a požiadaviek.

3. Spoločnosť Link2Trials má právo zmeniť tieto všeobecné podmienky a požiadavky a vyhlásiť zmenené všeobecné podmienky a požiadavky ako platné pre existujúce dohody. Ak si klient alebo človek ako účastník klinického skúšania neželá prijať zmeny všeobecných podmienok a požiadaviek, môže od dohody odstúpiť k dátumu účinnosti zmenených všeobecných podmienok a požiadaviek za predpokladu, že klient alebo človek ako účastník klinického skúšania spoločnosti Link2Trials zašle formou doporučeného listu písomnú informáciu o odstúpení čo najskôr, avšak nie neskôr ako 2 (dva) týždne od písomného upozornenia na zmenu.

4. V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných podmienok a požiadaviek stane neplatným alebo bude zneplatnené, ostatné ustanovenia zostávajú aj naďalej účinné v plnej miere. Klient alebo človek ako účastník klinického skúšania a spoločnosť Link2Trials budú vzájomne konzultovať s cieľom dohodnúť sa na novom znení ustanovenia, ktoré je neplatné alebo zneplatnené. Pritom bude v čo najväčšej miere zohľadnený účel a zmysel neplatného alebo zneplatneného ustanovenia.

 

3. Zodpovednosť

 

Spoločnosť Link2Trials nedokáže overovať presnosť, úplnosť a kvalitu akýchkoľvek údajov, ktoré klienti a ľudia ako účastníci klinického skúšania umiestňujú na našich webových lokalitách. Preto spoločnosť Link2Trials nemôže prijať zodpovednosť ani poskytovať akúkoľvek záruku v súvislosti so záležitosťami uvedenými v tomto článku 3 týchto všeobecných podmienok a požiadaviek, a to bez obmedzení.

 

Ľudia ako účastníci klinického skúšania

 

 • Kvalita klinických skúšaní a výskumných inštitúcií
 • Finančné vyrovnanie za účasť ľudí ako účastníkov klinického skúšania na tomto skúšaní
 • Výsledný výber dobrovoľníkov výskumníkom
 • Úplnosť a presnosť uverejnených oznámení o klinických skúšaniach
 • Riziká, ktoré klinické skúšania predstavujú pre dobrovoľníkov
 • Akákoľvek osobná ujma v dôsledku účasti na klinickom skúšaní
 • Konečný výsledok a hodnota výsledku získaná prostredníctvom výskumu (klinického skúšania) s ľuďmi ako účastníkmi klinického skúšania, či už oznámená ľuďom ako účastníkom klinického skúšania ústne alebo zverejnená formou písomnej publikácie

 

Klienti

 

 • Úplnosť a presnosť údajov, ktoré ľudia ako účastníci klinického skúšania poskytnú spoločnosti Link2Trials
 • Výsledná účasť ľudí ako účastníkov klinického skúšania na tomto skúšaní
 • Kvalita a počet dobrovoľníkov, ktorých spoločnosť Link2Trials môže kedykoľvek ponúknuť na klinické skúšanie
 • Kvalita výberu ľudí ako účastníkov klinického skúšania vykonávaná spoločnosťou Link2Trials
 • Počet vybratých ľudí ako účastníkov klinického skúšania a ich vhodnosť
 • Ľudia ako účastníci klinického skúšania, ktorí sa na skúšaní nezúčastňujú dobrovoľne
 • Výskumník, ktorý neposkytne človeku ako účastníkovi klinického skúšania akúkoľvek informáciu alebo poskytne neúplné alebo nesprávne informácie o klinickom skúšaní
 • Ľudia ako účastníci klinického skúšania, ktorí výskumníkovi neposkytnú akékoľvek informácie alebo poskytnú neúplné alebo nesprávne informácie

 

4. Všeobecné

 

1. Spoločnosť Link2Trials neponesie za žiadnych okolností zodpovednosť za ujmu akéhokoľvek druhu zapríčinenú použitím alebo vyplývajúcu z použitia lokality Link2Trials alebo prepojení uvedených na našej webovej lokalite, rovnako spoločnosť Link2Trials nenesie zodpovednosť za akúkoľvek spôsobenú ujmu v dôsledku nemožnosti prístupu na webovú lokalitu.

2. Spoločnosť Link2Trials neponesie za žiadnych okolností zodpovednosť za ujmu akéhokoľvek druhu v dôsledku účasti na klinických skúšaniach, ktorú sme sprostredkovali, rovnako nenesie spoločnosť Link2Trials zodpovednosť za akúkoľvek ujmu v dôsledku toho, že človek ako účastník klinického skúšania nie je zaradený do skúšania.

3. Vyššie uvedené body v rámci položky 1 a 2 článku 4 patria do rámca výlučnej zodpovednosti klienta, človeka ako účastníka klinického skúšania a/alebo akejkoľvek zúčastnenej tretej strany. Táto podmienka je podstatná v našom vzťahu k osobám, ktoré používajú našu webovú lokalitu.