Najčastejšie otázky

Som zaregistrovaný v databáze spoločnosti Link2Trials. Je mojou povinnosťou zúčastniť sa na klinickom skúšaní?

Nikdy nemáte povinnosť zúčastniť sa na klinickom skúšaní. Vaša registrácia v databáze spoločnosti Link2Trials vyjadruje len váš možný záujem o účasť na klinickom skúšaní. Keď nájdete na našej webovej lokalite klinické skúšanie, ktoré vás zaujme, alebo ak vám odporučíme vhodné klinické skúšanie, môžete si prezrieť informácie o danom výskume na našej webovej lokalite a v prípade záujmu sa uchádzať o účasť.

Uchádzal som sa o účasť na viacerých klinických skúšaniach, ale nikdy som nebol do žiadneho z nich prijatý. Budem sa vôbec niekedy môcť zúčastniť na klinickom skúšaní?

Tento problém sa vyskytuje najčastejšie pri ľuďoch, ktorí majú určitý zdravotný problém alebo užívajú lieky, pričom sa uchádzajú o účasť na klinických skúšaniach, ktoré požadujú zdravých dobrovoľníkov. Aj keď sa cítite zdravo, určité klinické skúšania neakceptujú nikoho, kto vo svojom profile uvádza, že má určitý zdravotný problém alebo užíva lieky.

Môžete sa uchádzať o účasť na klinických skúšaniach, ktoré zahŕňajú váš zdravotný problém. Zvyčajne sa môžete uchádzať o účasť aj na iných výskumoch, napríklad výskume v oblasti výživy, psychológie alebo testovania zdravotných pomôcok.

Je dôležité uviesť, že každý výskum má svoje vlastné kritériá výberu a vaše osobné údaje musia byť posúdené pri každom klinickom skúšaní, v ktorom sa uchádzate o účasť.

Mám uviesť príspevok, ktorý som dostal za účasť v štúdii, ako daňový príjem?

Príspevok, ktorý môžete získať, je vždy hrubým príjmom. Inými slovami, musíte ho uviesť vášmu správcovi dane. V závislosti od vašej osobnej situácie a iných zdrojov príjmu sa od vás môže požadovať zaplatenie dane z príjmu z prijatého príspevku. Akékoľvek preplatené cestovné náklady nepredstavujú príjem a nie je potrebné ich uviesť ako príjem vášmu správcovi dane.

Ako sa určuje výška príspevku pre účastníka za účasť v štúdii?

Príspevok závisí od dĺžky vášho pobytu vo výskumnom zariadení, počtu realizovaných vyšetrení a záťaže, ktorá s nimi súvisí. Výška príspevku žiadnym spôsobom nesúvisí s mierou rizika v súvislosti s akýmkoľvek konkrétnym klinickým skúšaním.

Prináša výskum aj určité riziká?

Účasť na klinickom skúšaní nie je nikdy bez rizika. Ďalšie informácie nájdete na stránkach s informáciami o bezpečnosti a rizikách.

Existuje poistenie so zameraním na klinické skúšanie?

Výskumné zariadenie má vždy uzatvorené poistenie v súvislosti so štúdiami, pretože je to požadované zákonom a kontrolované regulačným orgánom a/alebo etickou komisiou v oblasti medicíny. Informácie ohľadom poistných podmienok sú vo všeobecnosti zahrnuté v informačnom letáku (formulár pre informovaný súhlas), ktorý dostanete pred vyjadrením súhlasu s účasťou na štúdii. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom poistenia v prípade vašej konkrétnej štúdie, obráťte sa s nimi na vášho skúšajúceho.

Môžem odstúpiť zo štúdie, ak neskôr zmením názor?

Áno, dobrovoľníci môžu kedykoľvek odstúpiť zo štúdie z akéhokoľvek dôvodu. Dostanete príspevok za dobu, počas ktorej ste sa zúčastňovali na štúdii. Ak musíte ukončiť svoju účasť kvôli zvláštnym okolnostiam alebo vedľajším účinkom (podľa posúdenia skúšajúceho), presná výška príspevku bude určená individuálne pre daný prípad.

Aké sú kritériá pre zaradenie a vylúčenie?

Kritériá pre zaradenie a vylúčenie predstavujú medicínske alebo spoločenské normy, ktoré určujú, či je osoba vhodná pre účasť na klinickom skúšaní (alebo inom type výskumu). Tieto kritériá sú založené na faktoroch, ako je vek, pohlavie, zdravotný stav alebo predchádzajúca alebo súčasná liečba. Kritériá pre zaradenie a vylúčenie majú za cieľ vybrať účastníkov, ktorí sú vhodní pre klinické skúšania, a zaručiť bezpečnosť účastníkov klinického skúšania.

Čo je etická komisia v oblasti medicíny?

Etická komisia v oblasti medicíny, niekedy označovaná aj ako inštitucionálna etická komisia alebo inštitucionálna revízna rada, je nezávislá komisia zložená z lekárov, farmaceutov a právnikov. Komisia posudzuje všetky materiály súvisiace so štúdiou pred klinickým skúšaním a počas neho. Komisia hodnotí vedecký návrh protokolu, bezpečnosť účastníkov klinického skúšania a jeho realizovateľnosť. Klinický výskum nemôže začať bez schválenia etickej komisie v oblasti medicíny.

link2trials

© 2023 Link2Trials